Cat #17409

Jack wanted a Missouricat crushing an SEC logo! M-I-Z-Z-O-U!