Cat #1195

Teri wanted two cats finishing an 8k race, wearing running gear. Go cats!