Cat #1671

Anne wanted a sweet girl cat carrying a fancy bag through Washington DC. La dee dah!