Cat #8552

Edward Anthony wanted a Brazilian Jiu Jitsu Gi cat receiving his brown belt!